Uw bewindvoerder in Noord-Brabant (o.a. Den Bosch, Waalwijk, Breda & Tilburg)

Voor financieel beheer, of een traject naar een (zelfstandig) schuldenvrij leven.
 

Klachtenregeling Bewindvoering


Klachtenregeling

Ondanks het feit dat Sepio Bewindvoering altijd rekening houdt met de belangen van onze cliënten, kan er om verschillende redenen bij een cliënt een klacht ontstaan. Met deze klacht kunt u uiteraard altijd bij de behandelend bewindvoerder terecht. Komt u er niet uit? Dan wordt u verzocht om de onderstaande klachtprocedure te volgen.

Indien uw klacht niet voldoet aan het onder 1 gestelde, kunt u uw klacht vormvrij indienen. Iedereen kan dus een klacht indienen. Uw klacht wordt in dat geval in overleg behandeld en afgedaan.

Onderstaand is de klachtenregeling als bedoelt in artikel 6 van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren.
 

1. Een klacht die wordt ingediend door degene die gerechtigd is het bewind te verzoeken als bedoelt in artikel 432, eerste en tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, wordt op onderstaande wijze afgewikkeld.

2. De klacht kan mondeling, schriftelijk naar ons postadres, of digitaal via het contactformulier op de website bij ons worden ingediend.

3. De klacht zal door de behandelend bewindvoerder binnen 6 weken worden afgehandeld.

4. Indien de klacht gegrond wordt verklaard zal, mogelijk door middel van een gesprek met de klager, zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen 6 weken) een oplossing gezocht en geïmplementeerd worden. Bij de gegrondverklaring van een klacht zal altijd het relevante werkproces worden aangepast aan de hand van de klacht.

5. Indien de klacht ongegrond wordt verklaard, zal een nadere toelichting worden verstrekt.

6. Bij ongegrondverklaring van de klacht bestaat de mogelijkheid tot indienen van de klacht bij de Nederlandse beroepsvereniging voor professionele bewindvoerders (NBPB).

7. Bij ongegrondverklaring van de klacht bestaat eveneens de mogelijkheid tot indienen van de klacht bij de kantonrechter. U dient uw schriftelijke klacht in dat geval te richten aan de kantonrechter, ter attentie van het bewindsbureau van de rechtbank waar de onder bewindstelling is uitgesproken. Voeg uw eerder gestuurde schriftelijke klacht alsmede de reactie van uw bewindvoerder mee aan de rechtbank. Vermeld in dat geval tevens het BM nummer van het bewind.